Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Vi ste na stranici: Home › Propisi › Propisi

Propisi


NOVI PRAVILNIK O EVIDENCIJI PROMETA – KEP


Donet je novi Pravilnik o evidenciji prometa („Službeni glasnik RS“ br. 99 od 02.12.2015 godine (u daljem tekstu: Pravilnik) koji stupa na snagu 10.12.2015 godine a pimenjuje se od 01.01.2016 godine.

Pravilnikom se uređuje sadržina, oblik, način vođenja i mesto čuvanja evidencije prometa robe detaljnije


LIČNA ZARADA PREDUZETNIKA

Izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS“, br.24/01....i 57/14) i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS“, br. 84/04...i 57/14 ) koje su izvršene u 2013. godini, uvedena je mogućnost da preduzetnik, pored svog neto prihoda, može sebi isplaćivati i ličnu zaradu detaljnije


PRIHOD OD IZDAVANJA SOPSTVENIH NEPOKRETNOSTI

Prihodom od izdavanja sopstvenih nepokretnosti smatra se zakupnina detaljnije

Ugovor o zakupu poslovnog prostora - preuzmi


UGOVOR O DELU - PLAĆANJE POREZA I DOPRINOSA


Članom 199. Zakona o radu („Službeni glasnik RS“ br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, i 75/14) propisano je da poslodavac može sa određenim licem da zaključi ugovor o delu radi obavljanja poslova koji su van delatnosti poslodavca, a koji imaju za predmet samostalnu izradu ili opravku određene stvari, samostalno vršenje određenog fizičkog ili intelektualnog posla  detaljnije

 

Primer ugovora o delu - preuzmi 


STIPENDIJE I KREDITI UČENICIMA I STUDENTIMA

Primanja po osnovu stipendije i kredita učenika i studenata, koja ostvaruju fizička lica koja nisu u radnom odnosu kod davaoca stipendije, u iznosu preko neoporezivog iznosa iz člana 9. stav 1. tačka 12 Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS“ br. 24/04 ... 5/15, u daljem tekstu: Zakon) imaju karakter ostalih – drugih prihoda, na koje se porez plaća u skladu sa članom 85. stav 1.tačka 11 Zakona  detaljnije  (objavljeno 09.2015)

Ugovor o stipendiranju - preuzmi

 

DOPUNSKI RAD


Dopunski rad regulisan je odredbama Zakona o radu (Službeni glasnik RS br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/12 i 75/14) a obaveza plaćanja poreza i doprinosa Zakonom o porezu na dohodak građana (Službeni glasnik RS br. 24/01 … 5/15 u daljem tekstu: Zakon), Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju (Službeni glasnik RS br. 34/03 … 142/14, u daljem tekstu Zakon o PIO) i Zakonom o zdravstvenom osiguranju (Službeni glasnik RS br. 107/05 … 126/14).   detaljnije (objavljeno 09.2015)


Ugovor o dopunskom radu - preuzmi


NOVINE IZ ODLUKE O NAPLAĆIVANJU I PLAĆANJU U EFEKTIVNOM STRANOM NOVCU


Na osnovu člana 34. stava 9. Zakona o deviznom poslovanju Izvršni odbor Narodne banke Srbije doneo je Odluku o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplate i isplate u efektivnom stranom novcu ( „Službeni glasnik RS“ br. 51/15- u daljem tekstu: Odluka) koja je stupila na snagu 1.07.2015 godine, osim tačke 13. Odluke detaljnije     (objavljeno 09.2015)

 

ZAKON O OBAVLJANJU PLAĆANJA PRAVNIH LICA, PREDUZETNIKA I FIZIČKIH LICA KOJA NE OBAVLJAJU DELATNOST

Zakon o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost (u daljem tekstu: Zakon) objavljen je u „Službenom Glasniku RS“ br. 68 i stupio je na snagu 12. avgusta 2015 godine a primenjivaće se od 1.oktobra 2015 godine. Ovim Zakonom se uređuju pitanja koja su ostala van predmeta uređenja Zakonom o platnim uslugama, a koja su ranije bila uređena Zakonom o platnom prometu detaljnije         (objavljeno 08.2015)NOVINE VEZANE ZA MENJAČNICE


Od 01.07.2015 godine primenjuje se nova Odluka o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova (Odluka) i Uputstvo o sprovođenju odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova (Uputstvo) koji su objavljeni u Službenom glasniku RS br. 51/15 ... detaljnije      (objavljeno 08.2015)

 

ZAKON O ZAŠTITI UZBUNJIVAČA I OBAVEZE POSLODAVCA - preuzmi

Zakon o zaštiti uzbunjivača (Službeni glasnik 128/2014) primenjuje se od 05.06.2015 godine.

Obaveze poslodavca su:

  • u okviru svojih ovlašćenja zaštiti uzbunjivača od štetne radnje
  • da preuzme mere radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti u vezi sa informacijom
  • da ne preuzima mere u cilju otkrivanja identiteta anonimnog uzbunjivača
  • da svim radno angažovanim licima ( ugovor o radu, ugovor o delu, ugovor o privremenim i povremenim poslovima, ugovor o dopunskom radu) dostavi pismeno obaveštenje o pravima iz Zakona
  • da odredi lice ovlašćeno za prijem informacije i vođenje postupka u vezi sa uzbunjivanjem
  • ukoliko ima više od 10 zaposlenih da donese opšti akt kojim će urediti postupak unutrašnjeg uzbunjivanja - krajnji rok 04.12.2015 godine. (objavljeno 08.2015)


Rešenje o određivanju lica ovlašćenog za prijem informacija i vođenje postupka u vezi sa uzbunjivanjem - preuzmi

Obaveštenje u vezi sa primenom zakona o zaštiti uzbunjivača - preuzmi

 

NAKNADA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE GRADA BEOGRADA

Odluka o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji grada Beograda primenjuje se od 01.01.2015 godine (Službeni list grada Beograda br 96/14). Naknada je propisana za korišćenje stambenih i poslovnih zgrada, stanova i poslovnih prostorija za stanovanje i obavljanje poslovne delatnosti. Obveznici plaćanja ove naknade su vlasnici stanova i poslovnih prostorija odnosno zakupci ako se nepokretnost koristi po osnovu zakupa.

Visina naknade iznosi:

– 0,87 dinara/m2 za korišćenje stambenih zgrada i stanova za stanovanje. Ovu naknadu obračunava javno preduzeće.

– 2,64 dinara/m2 za korišćenje poslovnih prostorija za obavljanje delatnosti. Ovu naknadu plaćaju obveznici mesečno po osnovu rešenja Uprave javnih prihoda.

Obveznik je dužan da nadležnom odeljenju Uprave javnih prihoda podnese prijavu ( P EKO-Prijava za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine za korišćenje nepokretnosti za obavljanje poslovne delatnosti) u roku od 15 dana od dana početka korišćenja nepokretnosti. Svaku promenu koja se desi, a utiče na promenu naknade, obveznik je dužan da prijavi Upravi javnih prihoda u roku od 15 dana od dana promene.

Nadležno odeljenje Uprave javnih prihoda donosi rešenje u kome se određuje godišnji iznos naknade. Naknada se plaća mesečno i to do 15­-tog u mesecu za prethodni mesec.

Naknada se uplaćuje na račun 840-­714562843-­56.  U pozivu na broj navodi se PIB obveznika.

Kazne za pravna lica od 50.000,00 dinara do 250.000,00 dinara a za preduzetnike od 20.000,00 dinara do 100.000,00 dinara ukoliko ne podnese prijavu za utvrđivanje naknade.         (objavljeno 08.2015)

P EKO obrazac - preuzmi


ZAKON O PLATNIM USLUGAMA preuzmi

Novi Zakon o platnim uslugama počinje da se primenjuje od 01. oktobra 2015 godine osim čl. 192 do 213, 217. i 218 stav 1. tačka 11.

Ovaj zakon doprinosi unapređenju i modernizaciji platnog prometa u zemlji i pruža veću zaštitu korisnicima platnih usluga. Stvara pravni osnov za osnivanje i poslovanje institucija elektronskog novca.

Zakon o platnim uslugama uvodi nove pojmove. Neki od tih pojmova su:

Platilac - je fizičko ili pravno lice koje je određeno kao primalac novčanih sredstava koja su predmet platne transakcije.

Primalac plaćanja - je fizičko ili pravno lice koje je određeno kao primalac novčanih sredstava koja su predmet platne transakcije.

Platni nalog - je instrukcija platioca ili primaoca plaćanja svom pružaocu platnih usluga kojom se zahteva izvršenje platne transakcije.

Platni račun - je račun koji se koristi za izvršenje platnih transakcija a koji vodi pružalac platnih usluga za jednog ili više korisnika.

Zajednički račun - je račun koji mogu da imaju dva ili više fizičkih lica ili dva ili više pravnih lica. Raspolaganje sredstvima na ovom računu omogućeno je svim vlasnicima zajedničkog računa.

Elektronski novac - predstavlja magnetno pohranjenu novčanu vrednost koja čini novčano potraživanje prema izdavaocu tog novca a izdat je nakon prijema novčanih sredstava radi izvršenja platne transakcije, a prihvata je fizičko ili pravno lice koje nije izdavalac tog novca.

Očekuje se donošenje podzakonskih akata.              (objavljeno 08.2015)

 

PRAVO ZAPOSLENOG NA GODIŠNJI ODMOR - preuzmi

Rešenje o korišćenju godišnjeg odmora - preuzmi (objavljeno 08.2015)